ሶሎ የተፈጥሮ ደን

îlÖ ytf_é dN bg@ ïú wrÄ WS_ ÃlW TLq$ dN s!çNÝ( yxyR ¸²NN bm-bQ lwrÄW lxµÆb!W XNdsNÆ b¥gLgL lxfR W` _b” |‰ kFt¾ xStêòå b¥brkT §Y  y¸gኝ ደን ነውÝÝ

 mg¾WMÝ( køn# kt¥ ¬RÅ((êµ(Uú((”‰ã(Uø k#B wNZ DrS 70k!.»TR ½k”‰ã( k#B wNZ DrS 10k!.»TR kUø ÷Y qb wYM kk#B wNZ wsN bStdb#B MS‰Q½ kåÍ x„s qbl@ bStM:‰B½ kdMÆ g@ bSts»N kD§ä ¥r”¼kdë wNZ¼ bSts»N MS‰Q x‰T qbl@ÃTN bmkbB ¹_¹-#N bmÃZ bè± ¥P mr© m\rT kÆHR wlL b§Y 2520 »TR kUø xÂT jMé XSk ¬§q$ yåä wNZ 680 »TR ÆHR wlL b§Y bmzRUT dU½wYndU ö§ yxyR -ÆY xµTè bmÃZ lÇR XNSúT XNQS”s@ Mc$ xµÆb! kmçN ÆgR b!l¥ TLQ tSÍ y¸ÈLbT ytf_é QRS nWÝÝ lg!z@W y¬wqW 300 ÿ¼R b¸¹FN ï¬ §Y BRQü BZ`(?YwT Ãl b!çNM bDNb„ ÃLtµtt$ XNdnîÊ Nx#S XSk ¸ÂÈ DrS የተሻለ ydN >ÍN S§l lwdðT ydn# xµL XNd¸çN Y-b”LÝÝ

yÇR XNSúTMÝ( xú¥½ kRké½ ZNíé½ õȽ nBR½g#ʲ½¸Äö½Dk#§½©RT½JB wzt.. h#l@M y¸¬† ÂcWÝÝ yb@T XNSúTM bxµÆb!W H¼sB y¸Ã‰b#T bʽ bG½ §M½ frS½ÆZ‰ wzt... bB²T Yg¾l#ÝÝ

:}êTMÝ( kFt¾ yÅT MRT l@lÖC dGM XNdn ZGƽ _q$R XN=T½ ìQ¥½ ÷î½ qré½g@ë½êRµ½êN²Â qRkh bB²T Ãl s!çN xLæ xLæ g#B¬ bsNÁì úR t¹FnêLÝÝ bdUW xµÆb! y¸mrtW MRT ›YnèC SNÁ½ gBS½ x©½ XNsT½ xtR½ Æq§½¯mN½ wzt.. y¸bQL bwYndU xµÆb! bölÖ½ -@F½ ¥>§½ xvµì½ wzt½ bö§ xµÆb! zNUĽ -@F½bölÖ½xdNÙʽwzt Ymr¬LÝÝ kz!H WÀ yx@KS±RT sBlÖC¼yQÆT XHlÖC½ ZNJBL½ krR¥½ XRD½ >Nk#RT X n+ >Nk#RT y¸mrTbT xµÆb! nWÝÝ ytf_é dn#N  yxµÆb! H¼sB mNGST btÆbr KND l¥L¥T b¸ÃdRgW _rT §Y yxL¸W ÆlhBT túTæ Y-b”LÝÝ